Group 92
Group 68
Path 5476
Path 5497

לומדים בשיתופיות

לפניכם דרכים מגוונות לשילוב למידה שיתופית בכל שלב בתהליך הלמידה כלים שיתופיים מאפשרים לנו לתת לכל התלמידים להיות פעילים בלמידה. ניתן ליצור למידה שיתופית בדרכים מגוונות: החלפת דעות, איגום מידע ושיתוף בתוצרים.
Path 5493
Group 73
Path 5497
Path 5500
Path 5500
Path-2079-oxagtwyk9i95cpcu5hdt94t6ygq83612u3kbgzqxp0
Path-2016
Path 5497
Group-189
Web-1920-–-3-oxaex7x9l9e8hw0sgtferlsnjqklj05py72pbeozhg
Group-188
Path-2009
Asset-25

פתיחת
שיעור ביחד

פותחים את השיעור ביחד – זוכרים את השיעור הקודם
פותחים את השיעור ביחד – זוכרים את השיעור הקודם

נזכרים מה למדנו

נזכרים מה למדנו

פותחים את השיעור ביחד – נושא חדש – הקשרים קודמים
פותחים את השיעור ביחד – נושא חדש – הקשרים קודמים

הקשרים קודמים

הקשרים קודמים

הקניית
ידע חדש

יוצרים ומסכמים ביחד את החומר – תלמידים מלמדים תלמידים
יוצרים ומסכמים ביחד את החומר – תלמידים מלמדים תלמידים

תלמידים מלמדים

תלמידים מלמדים

הקניית ידע חדש- מילים קשות
הקניית ידע חדש- מילים קשות

ביאור מילים

ביאור מילים

מפענחים ביחד טקסט
מפענחים ביחד טקסט

קריאה שיתופית

קריאה שיתופית

הקניית ידע חדש – למידה בזוגות מתוך טקסט כתוב/מצולם
הקניית ידע חדש – למידה בזוגות מתוך טקסט כתוב/מצולם

למידה בזוגות

למידה בזוגות

הקניית ידע חדש – תלמידים מאתרים ומעריכים ידע ושואלים עליו שאלות
הקניית ידע חדש – תלמידים מאתרים ומעריכים ידע ושואלים עליו שאלות

חקירת ידע

חקירת ידע

פותחים את השיעור ביחד – מביעים עמדות מבוססות עובדות
פותחים את השיעור ביחד – מביעים עמדות מבוססות עובדות

מביעים עמדות ועובדות

מביעים עמדות ועובדות

פותחים את השיעור ביחד – מביעים עמדות על נושא חדש באמצעות סקר
פותחים את השיעור ביחד – מביעים עמדות על נושא חדש באמצעות סקר

משתתפים בסקר

משתתפים בסקר

פותחים את השיעור ביחד – כורים מידע בויקיפדיה
פותחים את השיעור ביחד – כורים מידע בויקיפדיה

כורים מידע בוויקיפדיה 

כורים מידע בוויקיפדיה 

פותחים את השיעור ביחד – מעוררים סקרנות
פותחים את השיעור ביחד – מעוררים סקרנות

מעוררים סקרנות

מעוררים סקרנות

דיון

דיון – בודקים עמדות
דיון – בודקים עמדות

בודקים עמדות

בודקים עמדות

דיון- תפיסות שונות
דיון- תפיסות שונות

תפיסות שונות

תפיסות שונות

מייצגים דמות
מייצגים דמות

מייצגים דמות

מייצגים דמות

דיון – דיבייט
דיון – דיבייט

דיבייט 

דיבייט 

תרגול
משותף

מאגר שאלות
מאגר שאלות

מאגר שאלות

מאגר שאלות

חידון שיתופי
חידון שיתופי

חידון שיתופי

חידון שיתופי

מפה שיתופית
מפה שיתופית

מפה שיתופית

מפה שיתופית

יוצרים
ומסכמים

יוצרים ומסכמים ביחד את החומר – סיכום ויזואלי של נושא
יוצרים ומסכמים ביחד את החומר – סיכום ויזואלי של נושא

סיכום ויזואלי

סיכום ויזואלי

יוצרים ומסכמים ביחד את החומר – חדר בריחה ללימוד או סיכום נושא
יוצרים ומסכמים ביחד את החומר – חדר בריחה ללימוד או סיכום נושא

חדר בריחה

חדר בריחה