Group 92
Group 68
Path 5476
Path 5497

לומדים מתמטיקה

לפניכם אופציות לגיוון תהליכי הלמידה המתמטיקה ולשילוב תקשוב באופן מושכל
Path 5493
Group 73
Path 5497
Path 5500
Path 5500
Path-2079-oxagtwyk9i95cpcu5hdt94t6ygq83612u3kbgzqxp0
Path-2016
Path 5497
Group-189
Web-1920-–-3-oxaex7x9l9e8hw0sgtferlsnjqklj05py72pbeozhg
Group-188
Path-2009
Asset-25

מבוא

כלים לכתיבה מתמטית

תכנון למידה

כרטיס
כניסה

חידות מתמטיות

עושים חזרה

לומדים נושא חדש

למידה עצמאית

דסמוס ללמידה עצמאית

המחשה בדסמוס

הדמיה בגיאוגברה

תרגול

תרגול עם גיאוגברה

תרגול בשלבים

פותרים בשלבים

תבניות לפיענוח

לומדים מטעויות

מלמדים אחד את השני

משוב מיידי

תהליך מסכם

משחקים ולומדים

פותרים בודקים

בוחן מתוקשב

למסלול הקודם

״כלי משוב מיידי״

למסלול הבא

״לומדים בשיתופיות״