Group 236

סביבות
ענן

Group 6817
google drive

סביבת Google

למדו להקים כיתה וירטואלית בסביבת הענן של Google Classroom. הכיתה הווירטואלית תלווה את הכיתה הפיזית ותאפשר למידה רציפה בכל מצב

teams 365

365 Teams

למדו להקים כיתה וירטואלית בסביבת הענן של מיקרוסופט. הכיתה הווירטואלית תלווה את הכיתה הפיזית ותאפשר למידה רציפה בכל מצב