Share on facebook
Share on pinterest
Share on whatsapp

כיתה לכל מקצוע

כיתת אם לכל המקצועות

Share on facebook
Share on pinterest
Share on whatsapp

כיתה לכל מקצוע

אם ברצונך ליצור לתלמידים שלך סביבה שמיועדת למקצוע שלך בלבד ובה תוכל להעלות להם חומרי למידה , להקצות להם משימות ולנהל דיונים למידה שיתופית מומלץ שתפתח סביבת למידה מותאמת למקצוע בניהול האישי שלך

המלצה :

  • מתאים למקצועות שיש בהם חומרי למידה רבים שצריך לסווג על פי נושאים
  • מתאים לתלמידים בוגרים שיכולים לנהל עצמאית את סביבת הענן שלהם

סביבת קלאסרום

  כל מורה פותח קלאסרום לכיתתו

  • לתלמיד יש קלאסרומים בכל המקצועות אותם לומד
  • שם הקלאסרום = שם המקצוע
לצפייה בוידאו

  אזור עבודת הכיתה

המורה בונה לפי נושאים או תאריכי מפגשים

לצפייה בוידאו

סביבת 365

  כל מורה פותח טימס לכיתתו

  • לתלמיד יש צוותים(טימס) בכל המקצועות אותם לומד
  • פתיחת ערוצים על פי נושאים או מפגשים
לצפייה בוידאו

  פתיחת ערוצים על פי נושאים או מפגשים

לצפייה בוידאו

פתיחת מחברת כיתה

  • במחברת הכיתה לכל תלמיד יש חוצצים זהים לערוצים

חומרים נוספים

יעזור מאד להכיר

שליטה בסיסית בענן