Group 1043

בניית
תהליך
למידה
היברידי
בסביבת
ענן

בהוראה ולמידה היברידית מוקד הפעילות עובר מהמורה אל התלמידים, העובדים בקבוצות ובהרכבים משתנים תוך שימוש דינמי במרחבי בית הספר (הפיזיים והווירטואליים)כמו גם במרחב החוץ בית ספרי והביתי. למידה היברדית נותנת מענה לימי שגרה בהם הלמידה מתרכזת בבית הספר כמו גם לימי חירום בהם חלק ניכר מהלמידה תעשה מרחוק והתלמידים יהיו בביתם.

Group 1044
  • מבקשים מהתלמידים לענות על שאלות על ידי שינוי השם שלהם ​
  • שיתוף מסך: משתתפים ועושים משימות שיתופיות
  • חלוקה לחדרים: עובדים בקבוצות
  • עורכים דיונים – מקבלים החלטות