slides לתלמידים

שם כלי זמני בארגז הכלים

חדר בריחה לימודי

יוצרים ומסכמים ביחד את החומר - חדר בריחה ללימוד או סיכום נושא

סיכום נושא ויזואלי

יוצרים ומסכמים ביחד את החומר - סיכום ויזואלי של נושא

תלמידים מלמדים תלמידים

יוצרים ומסכמים ביחד את החומר - תלמידים מלמדים תלמידים

תרגול נושא בקבוצות

תרגול בקבוצות

דיבייט - דיון כיתתי

דיון - דיבייט

דיון עמדות

דיון - בודקים עמדות

איתור ידע חדש ושאילת שאלות

הקניית ידע חדש - תלמידים מאתרים ומעריכים ידע ושואלים עליו שאלות

למידה שיתופית בזוגות ובכיתה

הקניית ידע חדש - למידה בזוגות מתוך טקסט כתוב/מצולם

פותחים שיעור עם סקרנות

פותחים את השיעור ביחד - מעוררים סקרנות

Naraview - משחק ויקיפדיה

פותחים את השיעור ביחד - כורים מידע בויקיפדיה

סקר עמדות לפתיחת שיעור

פותחים את השיעור ביחד - מביעים עמדות על נושא חדש באמצעות סקר